Curt + Shawna | 6.16.17 - Sarah Landry Photography